fbpx

Oates havre

Vi använder bara nordisk havre i våra bröd, då vårt klimat är idealiskt att växa i. Havren får långa ljusa dagar på sommarhalvåret med oftast korta perioder av intensivt regn. Detta gör att havren normalt växer i lagom takt och blir näringsrik, välvuxen och håller hög kvalitet.

Havre odlas i hela Norden vilket gör att den finns tillgänglig överallt och inte behöver transporteras allt för långa sträckor. Cirka sju procent av åkerarealen i Sverige är havreåkrar och avkastningen på åkrarna är god. Med det är Sverige en av de största producenterna av havre i hela världen!

Svensk havre är kanske den allra bästa med sitt höga innehåll av betaglukaner. Den är producerad av bönder som är specialiserade på odling av havre och hålls därför helt fri från andra sädesslag. Det innebär att risken för kontaminering från de andra sädesslagen är undanröjd så långt det är möjligt.

Ren havre

Ren havre är det begrepp myndigheterna valt för att benämna havre som innehåller mindre än 0,002% gluten eller 20 mg gluten per kg, det vill säga den nivå som anses säker för glutenkänsliga personer.

Förutom att havren ska odlas enligt en väl utvecklad plan som förhindrar kontaminering ska lantbrukaren och den lagercentral som skall ta emot havren kunna garantera och verifiera att odlings- och transportföreskrifterna efterföljs. Hela kedjan är en avancerad process som gör att råvaran blir dyrare att framställa än vanlig havre.

Ett certifikat som intygar att gluteninnehållet är mindre än 0,002% gluten eller 20 mg gluten per kg är det slutgiltiga beviset på att den rena havren håller rätt kvalitet.

All havre till våra Oates bröd är så kallad ren havre från Sverige eller något av våra nordiska grannländer. Det absolut viktigaste urvalskriteriet är kvaliteten. Flera nordiska länder har sedan många år satsat på ett kunnande kring odling av havre och hur den kan odlas utan att bli kontaminerad av gluten. Oates grundare Hans var en var en av pionjärerna som insåg betydelsen av kontrollerad havreodling, redan 1999.